top of page

Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

​Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen fotograaf en opdrachtgever (de klant)
Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd wordt
Fotograaf: Romy Rijkenberg Photography , ​KVK 76928713​.
Klant: de (rechts) persoon of personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft en die tevens deze algemene voorwaarden aanvaardt.
Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, whatsapp, etc mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de klant.
Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912.

 

Offertes

Alle prijsopgaven, offertes en aanbiedingen van fotograaf (in welke vorm dan ook) zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel daaruit uitdrukkelijk voortvloeit.

 

Selectie & Fotografie stijl

De beeldselectie van de bruiloftsreportage wordt door Romy Rijkenberg Photography gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door Romy Rijkenberg bepaald. Hierin heeft het bruidspaar geen inspraak. De fotos die klant ontvangt zijn in de stijl van Romy Rijkenberg Photography en worden naar inzicht en smaak van fotograaf bewerkt. Bewerking houdt in, globale beeldoptimalisatie van licht, contrast, kleur en uitsnede. Nabewerking vanuit de klant is strafbaar volgens de Auteurswet 1912. Met het akkoord gaan van deze algemene voorwaarden verklaart klant hiervan kennis te hebben genomen.

Romy Rijkenberg Photography levert nooit onbewerkte (RAW) bestanden.

 

Levering

 De bewerkte foto’s worden in jpg, binnen 6 weken na de trouwdatum digitaal geleverd. Foto’s en previews worden niet geleverd voor er volledig is betaald. Hoeveel foto's er worden aangeleverd hangt af van hoe lang Romy Rijkenberg Photography op de bruiloft aanwezig is, de hoeveelheid gasten en de momenten die zich voordoen. Op de ene bruiloft gebeurt meer dan op de andere en dat heeft invloed op het aantal foto’s. Bij 6 uur fotografie levert Romy Rijkenberg ongeveer zo’n 100 -200 foto’s. bij een volledige dag (10 uur) 200-400.

 

Album

Nadat de klant de nabewerkte foto's (digitaal) heeft ontvangen is er een mogelijkheid om te kiezen voor het leveren van een foto album (print) er wordt door Romy Rijkenberg Photography een prijsopgave gedaan en een preview gedeeld van de opmaak van het album. De klant mag hierin kleine wijzigingen maken. Wanneer beide partijen akkoord gaan word het album definitief besteld. Wanneer de bestelling geplaatst is kunnen er geen aanpassingen meer doorgevoerd worden.

 

Geen Geld terug

Romy Rijkenberg Photography geeft geen geld terug indien een fotoshoot niet goed verloopt. De klant weet dit en is zich hier van bewust. Indien na de fotoshoot of tijdens de fotoshoot niet loopt zoals verwacht of gewenst, dan beslist fotograaf of doorgegaan wordt. Betaling dient ten alle tijden plaats te vinden. Overmacht kan natuurlijk gebeuren doordat klant of gezin ziek is of er nood is waardoor fotoshoot niet door kan gaan. Fotograaf denkt in deze situaties met u mee en bekijkt welke nieuwe mogelijkheden er zijn. Bij slecht weer wordt in overleg met klant fotoshoot verzet.

Gebruik van de foto’s - Auteursrecht

Het auteursrecht en eigendomsrecht van de foto’s blijft bij Romy Rijkenberg Photography en wordt niet overgedragen. Dit betekent dat Romy Rijkenberg Photography foto’s van de fotoshoot ten alle tijden mag en kan gebruiken voor: website, promoties, reclames en op social media. Indien de klant dit niet wilt dient dit in het contact voorafgaand aan de fotoshoot kenbaar gemaakt te worden. Wanneer de klant dit niet voorafgaand kenbaar heeft gemaakt en bezwaar heeft nadat de foto's gepubliceerd zijn hoeft Romy Rijkenberg Photography deze niet offline te halen (te verwijderen).

Fotograaf vermelden

De foto’s mogen door de klant gebruikt worden op social media wanneer Romy Rijkenberg Photography hierin benoemd wordt volgens artikel 25 van het auteursrecht. De ontvangen foto’s mogen in GEEN geval door klant bewerkt worden (hieronder wordt onder andere verstaan geen kleurfilters toevoegen, foto afsnijden etc). Dit is strafbaar volgens het auteursrecht. Bewerking van de foto’s blijft ten alle tijden bij fotograaf.

Bewaren van Bestanden

De klant is ten alle tijden verantwoordelijk voor het opslaan en bewaren van de fotoshoot op meerdere opslaglocaties. Romy Rijkenberg Photography is in geen geval aansprakelijk voor het kwijtraken van foto’s van klant. Bij het inzien van deze algemene voorwaarden, bent u zich hier bewust van en draagt u deze verantwoordelijkheid zelf. Foto’s worden daarom niet opnieuw geleverd.

Dit geldt tevens voor fotoshoots die geleverd zijn via USB-stick/harde schijf. Bij een defecte USB-stick/harde schijf is fotograaf tevens niet verantwoordelijk voor kwijtraken van foto’s. Klant is zich hiervan bewust en weet dat hij/zij de foto’s altijd elders moet opslaan.

Betaling

Bij akkoord en definiteve opdracht vanuit de klant - verwacht Romy Rijkenberg Photography een aanbetaling van 20%. Zodra deze aanbetaling ontvangen is, zal de boeking definitief worden. De andere 80% dient voor het aanleveren van de fotoreportage overgemaakt te worden. Wanneer er voor upgrades als een album wordt gekozen of onverwachte extra uren fotografie dienen deze ook voor het aanleveren van de fotoreportage overgemaakt te worden. Indien de opdracht na bevestiging wordt gewijzigd of geannuleerd (bijvoorbeeld in geval van ziekte of bijv. een sterfgeval binnen de familie van het bruidspaar) dan zal er als eerste naar een andere datum worden gekeken. Indien verzetten niet gewenst of niet mogelijk is zal de aanbetaalde 20% gerekend worden ter compensatie van de vrij gehouden dag.

Annulering door fotograaf

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld ziekte) van de fotograaf wordt de klant zo snel mogelijk op de hoogte gesteld en heeft de klant de volgende keuzes:
1. Romy Rijkenberg Photography stelt een andere fotograaf voor indien mogelijk. Wanneer wenselijk en mogelijk bewerkt Romy Rijkenberg Photography de foto’s.
2. Klant heeft het recht het contract te ontbinden, eventuele betaling wordt terugbetaald.

 

Overmacht/force majeure

In geval van overmacht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, bij externe oorzaken zoals brand, natuurrampen, epidemie, pandemie, oorlogssituaties, en andere niet te voorspellende externe factoren, diefstal op de plaats van de opdracht of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Fotograaf uitgesloten.

Indien opdracht gever het nodig acht om wegens 1 van eerder genoemde redenen CQ. omstandigheden de opdracht ( deels ) te annuleren, zal de 20% aanbetaling worden verrekend ter compensatie.

 

Aansprakelijkheid

 Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf of diens vertegenwoordigers;

Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade en/of vlekken in/aan kleding ontstaan.

 Tijdens het gebruik van rookbommen en/of sterretjes en/of bellenblaas danwel andere kunstmatige effecten van buitenaf tijdens de shoot; 

Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn;

 Fotograaf is niet aansprakelijk voor schade welke volgt na gegeven instructies;

  Fotograaf is niet aansprakelijk voor beten van teken of andere levende aspecten.

Aanvullende informatie

Reiskosten zijn niet inbegrepen. Er wordt 0,35 cent per gereden kilometer gerekend. Er wordt gerekend vanaf postcode 1132 heen en terug. 

Bij reportages langer dan 4 uur zal er voor voor de fotograaf voor wat te eten en te drinken worden gezorgd. Indien de fotograaf ook in de avond aanwezig is zal er voor de fotograaf voor een voedzame maaltijd worden gezorgd. Dat mag dezelfde maaltijd zijn als de daggasten. 

Alle details zoals adressen, waar te starten met fotografie etc, worden uiterlijk twee weken voor de bruiloft nogmaals doorgesproken met de fotograaf, om eventuele wijzigingen door te geven.

Romy Rijkenberg Photography is niet aansprakelijk voor het feit dat niet iedereen op de foto staat. De klant of de ceremonie meester dient zelf te zorgen dat de gasten die echt op de foto moeten aangedragen worden bij de fotograaf.

 

Privacy & Persoonsgegevens

Romy Rijkenberg Photography maakt nooit persoonsgegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mail e.d) openbaar of geeft deze door aan derden, tenzij anders overeengekomen.

 

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Fotograaf geeft nooit geld terug. Er wordt altijd samen naar een passende oplossing gezocht. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

bottom of page